IPE
Pierro Lissoni
P04 - Porro design Piero Lissoni
Fractal
2009
Ferro
Minimo - Porro design Piero Lissoni
Metallico
2010
Synapsis